Vedteker for Biblioteksentralen SA

av 4. februar 1952 med senere endringer, sist av årsmøtet 21. april 2016

§ 1 Selskapsform, foretaksnavn og forretningssted
Biblioteksentralen SA er et samvirkeforetak med skiftende kapital og skiftende medlemstall. Foretaket har forretningskontor er i Oslo kommune. Medlemmenes ansvar er begrenset til andelskapitalen.

§ 2 Formål
Hovedformålet for Biblioteksentralen er å være serviceorgan for og hovedleverandør av produkter og tjenester til offentlige bibliotek, skoler og andre offentlige institusjoner.

I tillegg kan Biblioteksentralen etablere og investere i virksomheter med det formål å betjene det totale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet.

Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at medlemmenes interesser ivaretas på beste måte.

Biblioteksentralen  har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten - herunder heller ikke for medlemmene, jf. § 15.

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer kan opptas:

1.  Landets kommuner.

2.  Landets fylkeskommuner

3.  Norsk Bibliotekforening

4.  Kommunenes Sentralforbund (KS)

5.  Universiteter, vitenskapelige høgskoler og statlige høgskoler som omfattes av Lov om universiteter og    høyskoler (Lov av 1.4.2005 nr. 15).

Medlemmene betaler ikke medlemskontingent. Søknad om å bli opptatt som medlem rettes skriftlig til styret. Foretaket kan bare nekte noen å bli medlem dersom det er saklig grunn for det. Avslås søknaden, skal dette begrunnes. Avgjørelsen kan innankes til første regulære årsmøte. Skriftlig anke må være kommet styret i hende innen 3-tre-måneder fra underretning om avslag ble gitt, jf. også § 6, nest siste ledd.

§ 4 Ansvarsinnskudd
Foretakets driftskapital tilveiebringes ved at medlemmene innbetaler andeler á kr. 300,- etter følgende regler:

a) Kommunene minst 1 andel for hver 1200 innbyggere, men minst 1 andel. Tallet for statens siste folketelling før innmeldelingsdagen legges til grunn.

b) Fylkeskommunene minst 30 andeler for hver fylkeskommune.

c) Norsk Bibliotekforening minst 1 andel. KS minst 1 andel.

d) Universiteter, vitenskapelig høyskoler og statlige høyskoler som omfattes av Lov om universiteter og høyskoler, minst 1 andel.

Andelene innbetales innen 1 måned etter innmeldingen. Dersom innbyggertallet i en kommune stiger, og pr. 1. januar et år når en høyde som betinger innbetaling av ytterligere andel(er), kan styret bestemme at ytterligere innbetaling skal finne sted.  Synker innbyggertallet, kan styret etter søknad tilbakebetale tegnede andeler tilsvarende.  Andelene  kan ikke overdras til andre eller pantsettes, og heller ikke kan noen ved rettsforfølgning eller på annen måte søke utlegg i andelene eller bli eier av dem.

Andelsinnskuddet forrentes ikke. Ved utmelding betales andelsinnskuddet tilbake, jf. §  14.

§ 5 Selskapets organer
Biblioteksentralens organer er årsmøtet og styret.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er selskapets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april. Tid og sted bestemmes av styret, som sender innkalling med  14 dagers varsel til alle medlemmene, ledsaget av dokumenter for de saker som skal behandles. Meddelelse skjer bare i brev og ikke i offentlige publikasjoner.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Valg av møteleder.
2. Valg av 2 deltakere til å undertegne protokollen.
3. Godkjenne styrets årsberetning.
4. Godkjenne foretakets årsregnskap, herunder gjøre vedtak om disponering av årsoverskudd som er foreslått av styret.
5. Valg av styre med varamedlemmer.
6. Valg av styrets leder og nestleder.
7. Valg av valgkomité med leder for neste årsmøte, herunder fastsetting av retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen skal bestå  av 3 medlemmer  og 2 varamedlemme. KS utpeker ett medlem og ett varamedlem til valgkomiteen. Styret innstiller til valg av 2 medlemmer samt ett varamedlem til valgkomiteen.  
8. Valg av revisor.
9. Fastsetting av godtgjørelse til styret.
10. Andre saker som er nevnt i innkallingen forelagt av styret eller medlemmer.

Saker som ønskes behandlet på det ordinære årsmøtet, må meldes skriftlig til styret innen 1.februar eller i så god tid at styret har anledning til å behandle sakene og ta dem med i innkallingen til årsmøtet.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det. Styret skal også innkalle til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en tidel av medlemmene krever det for å få tatt opp en klart oppgitt sak. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes innen en måned etter at kravet ble framsatt. Bare de saker som har foranlediget innkallingen, kan behandles. Ekstraordinære årsmøter treffer beslutninger med samme myndighet som det ordinære årsmøtet.

§ 8 Stemmerett
Hvert medlem har én stemme på årsmøtet. Et medlem kan dessuten stemme som fullmektig for ett annet medlem.  Medlemmer som skal stemme som fullmektig, skal legge fram skriftlig og datert fullmakt.

§ 9 Selskapets ledelse
Biblioteksentralen ledes av et styre og en administrerende direktør.

Styret består av 7 medlemmer. 5 representanter velges av årsmøtet og 2 representanter valgt av og blant medarbeidere ansatt i Biblioteksentralen SA eller datterselskaper eid med minst 51 % av Biblioteksentralen SA. Styret skal ha 2 varamedlemmer valgt av årsmøtet og 2 varamedlemmer valgt av og blant de ansatte i BS konsern. Styremedlemmene fungerer for to år av gangen. Varamedlemmene fungerer for ett år av gangen. Et styremedlem blir stående inntil nytt medlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt. Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Melding om tilbaketreden gis med rimelig forhåndsvarsel til styret.  

Styremedlemmene velges eller utpekes på følgende måte: Annet hvert årsmøte velger henholdsvis 2 og 3 medlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Gjenvalg kan finne sted. De ansattes 2 medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Styrets varamedlemmer fungerer for ett år av gangen. Hvert årsmøte velger 2 varamedlemmer i numerisk rekkefølge etter innstilling fra valgkomiteen. De ansattes 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i numerisk rekkefølge.

Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet for to år av gangen, etter innstilling fra valgkomiteen i samsvar med retningslinjene for valgkomiteens arbeid.  Valget skal skje skriftlig hvis minst én representant ønsker det.

Styret har overordnet ansvar for virksomheten i Biblioteksentralen i samsvar med vedtektene og årsmøtets beslutninger samt i samsvar med bestemmelsene i samvirkeloven om styrets forvaltnings- og tilsynsansvar.

Styret skal i den forbindelse sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, fastsette overordnede planer og budsjetter for virksomheten samt påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Sakene avgjøres ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Administrerende direktør har ansvar for den daglige ledelse av virksomheten i samsvar med de retningslinjer og pålegg styret har gitt samt i samsvar med bestemmelsene i samvirkeloven om daglig leders ansvar og plikter. Styret skal fastsette en styreinstruks. Styreinstruksen skal inneholde nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling, samt gi retningslinjer om hvilke saker som skal styrebehandles og administrerende direktørs arbeidsoppgaver og plikter overfor styret.

§ 10 Hvordan selskapet forpliktes
Biblioteksentralen forpliktes ved underskrift av styrets  leder (eller i hans/hennes fravær nestleder) og den ansatte administrerende direktør i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 11 Revisjon
En revisor skal velges av årsmøtet. Revisor skal i den utstrekning det følger av god revisjonsskikk, granske selskapets årsoppgjør, regnskaper og behandling av andre saker.

§ 12 Årsoppgjør
Ved utløpet av hvert kalenderår foretas fullstendig regnskapsoppgjør. Før avslutning skal alle poster som vedrører året være avsluttet i samsvar med forsiktig og god forretningsskikk. Herunder skal de nødvendige avskrivninger være foretatt. Foretaket skal alltid ha en forsvarlig egenkapital.

Foretakets årsoverskudd kan disponeres til:

1. Avsetning til annen egenkapital.
2. Etterbetaling.
3. Avsetning til etterbetalingssfond. Eventuell utbetaling fra etterbetalingsfond skal foretas med grunnlag i medlemmenes omsetning  med BS de siste tre regnskapsår før årsmøtet.
4. Avsetning til medlemskapitalkonti.
5. Forrenting  og annen økning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti.

Årsmøtet kan ikke vedta disponering av høyere beløp enn det styret foreslår.

§ 13 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan besluttes av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmene.

For vedtektsendringer som innebærer

1. vesentlige endringar av formålsparagrafen,
2. bestemmelser om å øke medlemmenes heftelser,
3. skjerpet plikt til å gjøre innskudd i foretaket,
4. innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerping av slik plikt, eller
5. begrensninger av retten til å melde seg ut,kreves tilslutning fra minst 4/5 av de avgitte stemmene. 

§ 14 Utmeldelse
Utmelding fra Biblioteksentralen kan skje med 3 måneders skriftlig varsel til styret. Tilbakebetaling av andelsinnskudd skjer 3 måneder etter neste regnskapsoppgjør.

Er selskapets midler mindre enn den samlede andelskapital, nedskrives det utmeldte medlems tilgodehavende i forhold til dette. Utmeldte medlemmer har ingen rett til etterbetaling.

§ 15 Oppløsning av selskapet
Årsmøtet kan med 4/5 av de tilsluttede medlemmenes stemmer fatte beslutning om å oppløse Biblioteksentralen SA. Ved vedtak om oppløsning skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som skal forestå arbeidet med oppløning.

Ved oppløsning av Biblioteksentralen SA skal foretakets midler først gå til dekning av foretakets gjeld til sine kreditorer. Dersom det er midler igjen etter dekning av foretaksgjeld, har medlemmene rett til å få utbetalt andelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonti. Gjenværende midler forvaltes av KS til fremme av biblioteksaken i Norge.