IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Om Biblioteksentralen

Biblioteksentralen er et samvirkeforetak eid av norske kommuner og fylkeskommuner, KS og Norsk Bibliotekforening. Oppdraget vårt er å skape verdier for de offentlige eierne våre gjennom å levere produkter og tjenester som kan bidra til moderne og engasjerende bibliotek i hele landet og gi innbyggerne god tilgang til kunnskap og kultur.

 

Biblioteksentralen er både medieleverandør, metadata-produsent og forhandler av selvbetjenings- og fellesløsninger til norske bibliotek. Gjennom våre tre kundeløfter lover vi kundene våre at vi skal utvikle løsninger som forenkler bibliotekenes interne arbeidsoppgaver. Vi skal lage gode, digitale formidlingstjenester til sluttbruker. Og vi skal legge til rette for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling i sektoren. De beste tjenestene lager vi i samarbeid med kundene våre.

Biblioteksentralen er også morselskap i BS konsern og del av Bibliotekenes Hus. Datterselskapene leverer blant annet IT-løsninger, møbler og innredningsløsninger, transporttjenester og trykte og digitale læremidler. 

FAQ

Hva er Biblioteksentralen?
+

Biblioteksentralen SA er et samvirkeforetak som har som mål å bidra til at bibliotek og lignende institusjoner kan gi innbyggerne sine tilgang til kunnskap og kultur, og gi bibliotekansatte en enklere arbeidshverdag. Vi har ikke økonomisk fortjeneste som formål og eierne tar ikke ut utbytte. Vi har kun offentlige institusjoner, stort sett bibliotek, som kunder og selger ikke til privatmarkedet.

Hvem bestemmer i Biblioteksentralen?
+

I et samvirkeforetak er det medlemmene som bestemmer. Det er i all hovedsak norske kommuner og fylkeskommuner som har andeler i Biblioteksentralen og som dermed er medlemmer. I tillegg har Kommunenes Sentralforbund og Norsk Bibliotekforening andeler i Biblioteksentralen. Medlemmene har ansvaret for utvikling og prioriteringer i Biblioteksentralen gjennom styret i selskapet, valgt av årsmøtet.

Betaler jeg som medlem noe i årlig kontingent?
+

Medlemmene betaler verken i form av medlemskontingent eller økonomiske overføringer, og er heller ikke bundet av medlemskapet til å handle hos oss. Det er med andre ord ingen faste, årlige utgifter forbundet med å være medlem i Biblioteksentralen. I all hovedsak har vi inntektene våre fra salg av medier og tjenester og overskudd fra datterselskapene, og disse inntektene er vi helt avhengig av for fortsatt å eksistere. Samtidig arbeider vi kontinuerlig med å holde prisene så lave som vi klarer innenfor rammen av bærekraftig drift. Ingen av eierne tar ut utbytte.

Hvilke medlemsfordeler har jeg?
+

Medlemmene er sikret at alt overskudd forblir i selskapet og brukes til å utvikle innhold og tjenester som de kan være med å påvirke og har bruk for i sin daglige bibliotekdrift, og som er tidkrevende eller kostbare å utvikle for medlemmet på egen hånd. Vi bruker også ressurser på å forhandle fram avtaler med forlag og andre leverandører med bibliotekenes særskilte behov i sentrum. Som medlem bidrar du til å gi oss volum og tyngde til å kunne gjøre denne jobben godt.

Hvilke avtaler arbeider dere med?
+

Det norske bokmarkedet for trykte, nye bøker er i dag svært avtaleregulert. På andre områder er det god bruk for en medieleverandør som jobber særskilt med tanke på bibliotek. Avtaler med utenlandske forlag og medieleverandører er ett eksempel. Avtaler når det gjelder nye formater og ikke-trykt materiale, som for eksempel e-bøker, ett annet. Når du handler i Biblioteksentralen, skal du være trygg på at vi har gjort avtaler med rettighetshavere og leverandører om at du har lov til å låne ut eller bruke tjenestene du kjøper av oss i biblioteket ditt.

Hvem jobber i Biblioteksentralen?
+

En interesse for bibliotek og kultur ligger dypt i oss. Hos oss jobber det mange bibliotekarer og mange med universitets- eller høgskolebakgrunn i fag som litteraturvitenskap, medievitenskap, språk og mer. I tillegg har vi kollegaer som kommer fra salg, it, økonomi, logistikk og kundebehandling. Vårt mål er å løse oppgaver for medlemmene våre og bidra til at norske bibliotek kan formidle kunnskap og kultur til alle innbyggere i Norge.

Er Biblioteksentralen og Bibliotekenes Hus det samme?
+

Nei, Bibliotekenes Hus er en felles merkevare for den samlede virksomheten i Biblioteksentralen og datterselskapene våre, det vil si BS Undervisning (100 prosent eid av Biblioteksentralen), Bibliotekenes IT-senter (100 prosent), Norsk bibliotektransport (100 prosent) og BS Eurobib (50 prosent, eid sammen med Lammhults Bibliotekdesign). I tillegg eier vi 29,7 prosent av det danske teknologi- og designselskapet Redia. Alle selskapene i Bibliotekenes Hus har bibliotek og skoler som viktigste målgruppe, og med felles varemerke ønsker vi å forsterke samarbeidet på tvers av selskapene og møte kundene våre sammen. Vi håper også du som jobber i bibliotek eller skole vil oppleve huset som ditt – et sted du besøker, fysisk eller digitalt gjennom bibliotekenshus.no, for å få inspirasjon, møte kollegaer og ikke minst, dele av kompetansen din. Vi får kunnskap til å leve – sammen.

Hvordan blir jeg medlem?
+

Du søker styret i Biblioteksentralen om å bli medlem. Det er bare norske kommuner, fylkeskommuner, universitet eller høgskoler som kan være medlemmer. Tas du opp som medlem, må du betale et ansvarsinnskudd i form av andeler à 300 kroner innen en måned etter innmelding, se også vedtekter. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Hvis du melder seg ut, betales dette andelsinnskuddet tilbake. Da Biblioteksentralen ble etablert i 1952, var innskuddene viktig som startkapital for det nye selskapet. I dag utgjør innskuddene en liten del av egenkapitalen vår.

Når er neste årsmøte?
+

Årsmøtet ble arrangert 19. april 2018. Neste årsmøte blir våren 2019.